Het minimumloon is het laagste salaris dat een werkgever aan een werknemer mag betalen. Het wettelijk minimumloon is een vorm van inkomensbescherming. Het garandeert werknemers een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren

Voor wie geldt het minimumloon?

Een minimumloon wordt veelal uitgedrukt als uurloon, maar kan ook per week of per maand worden aangegeven. Het minimumloon wordt altijd uitgedrukt in een bruto bedrag. Hier moet dus nog belasting over afgedragen worden.

Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot en met de AOW-leeftijd. Oproepkrachten en buitenlandse werknemers hebben ook recht op het minimumloon. Voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd van de medewerker.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er in uw bedrijf een cao wordt toegepast en hier een heel ander minimumloon gehanteerd wordt. Als dat het geval is, moet deze worden toegepast. Ook kan het voorkomen dat een cao verwijst naar het wettelijk minimumloon.

Opbouw van het minimumloon

Het wettelijk minimumloon is een basisloon. Om het bruto minimumloon voor de medewerker vast te stellen kunnen hier nog een aantal toeslagen bovenop komen. Bijvoorbeeld een toeslag voor onregelmatige werktijden. Er zijn ook inkomsten die niet meetellen voor de berekening van het bruto minimumloon, zoals bijvoorbeeld overwerk. Voor een volledig overzicht van de opbouw van het minimumloon, verwijs ik u graag naar de pagina van de Rijksoverheid. Hierop staat alles nauwkeurig beschreven.

Waarom aanpassing?
Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde prijsstijging en de gemiddelde loonontwikkeling in Nederland.

Mag er worden afgeweken van het minimumloon?

Uiteraard mag u uw werknemer altijd meer betalen dan het wettelijk minimumloon. U mag echter niet minder betalen. Alleen voor langdurig zieken die re-integreren, herintredende langdurig werklozen, jongeren met een ziekte of handicap met bijvoorbeeld een Wajong uitkering én leerlingen kunnen bij wet uitzonderingen worden gemaakt.

Ontduiken minimumloon

De Inspectiedienst van het ministerie controleert of werkgevers zich aan het wettelijk minimumloon houden. De inspectie kan werkgevers die hun werknemers te weinig betalen een boete opleggen. De hoogte van deze boete kan oplopen tot wel €10.000,- per onderbetaalde medewerker.

Wanneer u uw personeel onderbrengt bij Payned, weet u zeker dat dit goed geregeld is en uw personeel niet onderbetaald wordt. Wilt u hierover meer weten? Neem gerust eens contact met ons op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten