Als medewerker heb je naast je recht op salaris recht op meer; namelijk vakantiegeld, vakantiedagen en vakantie-uren. Vakantiegeld en vakantiedagen bouw je op over elk gewerkt uur. Maar wanneer kun je dit laten uitbetalen of opnemen? We leggen je het graag allemaal uit.

Verschil tussen vakantiegeld, vakantiedagen en vakantie-uren

Eerst even wat uitleg over een aantal begrippen. De begrippen vakantiegeld, vakantiedagen en vakantieuren worden nog wel eens door elkaar gebruikt. En hoewel ze allen gerelateerd zijn aan het hebben van “het recht op vakantie”, hebben ze wel enigszins verschillende doeleinden of functies.

Alles over vakantiegeld en vakantiedagen

Vakantiegeld

Iedere medewerker heeft recht op vakantiegeld, ook wel bekend als vakantietoeslag. Dit is 8% van het bruto jaarsalaris. Een mooi bedrag dus dat je naast je maandelijkse loon verdient. Het bedrag dat je opbouwt zie je terug op de salarisstrook. Bij de meeste werkgevers krijg je het opgebouwde vakantiegeld eens per jaar in mei of juni uitbetaald. De afspraken over de uitbetaling van het vakantiegeld staan in je arbeidsovereenkomst of in de cao vermeld.

 • Het doel van vakantiegeld is om werknemers in staat te stellen om tijdens hun vakantie dezelfde financiële middelen te hebben als tijdens hun werkperiodes. Het is bedoeld als een soort compensatie voor het gemiste inkomen tijdens de vakantieperiode.
 • Vakantiegeld wordt meestal opgebouwd gedurende het hele jaar en wordt vaak in mei of juni uitbetaald, net voor de zomermaanden waarin veel mensen vakantie nemen.

Vakantiegeld is dus een financiële vergoeding die jaarlijks wordt uitbetaald als compensatie voor gemist inkomen tijdens vakantie, terwijl vakantie-uren de daadwerkelijke tijd is die een werknemer vrij neemt van het werk voor vakantie of andere redenen.

Vakantiedagen

Naast je vakantiegeld bouw je ook vakantiedagen op. Dit houdt in dat als je met vakantie wil of gewoon een dagje vrij, je toch gewoon doorbetaald krijgt. Niet iedereen weet het, maar iedere medewerker heeft hier recht op. Afhankelijk van de branche waarin je werkt en het aantal uren dat je werkt, bouw je vakantiedagen op. In de Nederlandse wet staat dat iedere medewerker minimaal recht heeft op 20 vakantiedagen.

Vakantie-uren

 • Vakantie-uren, ook wel bekend als vakantiedagen of verlofuren, zijn de daadwerkelijke dagen of uren waarop een werknemer vrij neemt van het werk om vakantie te vieren of om andere persoonlijke redenen.
 • Het aantal vakantie-uren dat een werknemer heeft, kan variëren afhankelijk van de arbeidsovereenkomst, het aantal gewerkte uren en eventuele cao-bepalingen. Werknemers bouwen meestal vakantie-uren op gedurende het jaar op basis van hun gewerkte uren.
 • Vakantie-uren kunnen worden gebruikt om vakantie te nemen, maar ze kunnen ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld ziekteverlof, calamiteitenverlof of ouderschapsverlof, afhankelijk van de regels en afspraken binnen het bedrijf.

Vakantiegeld is dus een financiële vergoeding die jaarlijks wordt uitbetaald als compensatie voor gemist inkomen tijdens vakantie, terwijl vakantie-uren de daadwerkelijke tijd is die een werknemer vrij neemt van het werk voor vakantie of andere redenen.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

In Nederland heb je twee soorten vakantiedagen: de wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Medewerkers hebben elk jaar recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Hierin kun je onderscheid maken tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Wat het verschil is tussen deze verschillende soorten vakantiedagen?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft volgens de Nederlandse wet. Dit aantal is vastgesteld op vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband van vijf dagen per week, komt dit dus neer op 20 vakantiedagen per jaar. Deze dagen zijn bedoeld om werknemers de kans te geven om uit te rusten en te herstellen van werk.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die bovenop de wettelijke vakantiedagen komen. Deze extra dagen worden vaak afgesproken in de arbeidsovereenkomst of zijn onderdeel van een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen kan variëren afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen werkgever en werknemers of de vertegenwoordigende vakbonden.

 

Belangrijke verschillen in regels

Er zijn ook verschillende regels verbonden aan het vervallen van deze vakantiedagen:

 • Wettelijke vakantiedagen moeten in principe binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd worden opgenomen, tenzij anders afgesproken. Als ze niet binnen deze periode worden gebruikt, kunnen ze vervallen. Dat wil zeggen dat jouw medewerker de wettelijke vakantiedagen die hij/zij in 2024 heeft opgebouwd voor 1 juli 2025 moet opnemen.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen hebben vaak een ruimere vervaltermijn. Ze kunnen bijvoorbeeld tot vijf jaar na het opbouwjaar geldig blijven. De verjaartermijn gaat in aan het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen die de medewerker in 2024 heeft opgebouwd, vervallen dus per 31 december 2029.De specifieke regels hierover kunnen ook in de arbeidsovereenkomst of CAO worden vastgelegd.

Deze onderscheiden zijn belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om te begrijpen, zodat ze hun rechten en verplichtingen kennen en effectief gebruik kunnen maken van de vakantiedagen.

Bij het opnemen van vakantiedagen moet de werkgever altijd eerst de wettelijke dagen afschrijven, pas daarna mogen de bovenwettelijke vakantiedagen worden afgeschreven.

Vastgelegd in de wet

In de wet is vastgelegd dat elke medewerker vier keer het aantal contractdagen aan vakantie krijgt. De medewerker heeft recht op minimaal 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Werkt de medewerker fulltime − meestal 40 uur per week − dan zijn dit 20 dagen en dus 4 weken. (40 maal 4 gedeeld door 8 is 20). Deze 20 wettelijk vastgelegde vakantiedagen noemen we wettelijke vakantiedagen.

Het kan ook zo zijn dat jouw medewerker zijn of haar vakantiedagen liever uitbetaald krijgt. Wettelijke vakantiedagen kunnen medewerkers alleen opnemen in vrije tijd. Uitkeren in geld kan slechts bij einde van het dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen niet alleen worden opgenomen in vrije tijd, maar ook in geld.

Vakantie en verzuim

Wat moet je doen als je medewerker langdurig ziek is en toch op vakantie wilt gaan. Hoe ga je hiermee om en wat zijn de regels?

Wat als jouw medewerker ziek is?

Nu kan het gebeuren dat je ergens in het jaar ziek wordt. Een zieke medewerker bouwt ook wettelijke vakantiedagen op. Een zieke medewerker heeft evenveel recht op vakantiedagen als andere medewerker. Dus ben je ziek, dan bouw je toch evenveel vakantiegeld en vakantiedagen op dan wanneer je niet ziek zou zijn.
Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao.

Ziekteverzuim en vakantiedagen

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol legt Payned vast wat precies de stappen zijn die ondernomen moeten worden zodra een medewerker arbeidsongeschikt wordt en niet kan werken. Aan de hand van het verzuimprotocol weet de medewerker wat er van hem of haar verwacht wordt. Wanneer een medewerker uitvalt, wil je dat hij of zij weer snel optimaal herstelt. Wat je meldt in het verzuimprotocol moet aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast stelt Payned specifieke regels op die gelden voor het bedrijf.

Op vakantie?

Je medewerker kan niet werken vanwege ziekte. Mag hij/zij dan wel op vakantie gaan? Een medewerker mag in principe vakantie opnemen wanneer hij/zij dit zou willen, maar er zijn uitzonderingen.

Wanneer geef je akkoord voor een vakantieaanvraag tijdens ziekte? Soms is het duidelijk dat een vakantie goed kan zijn voor het herstel van de zieke medewerker. In andere gevallen is er misschien twijfel.

Als werkgever is het vaak lastig om dit zelf te bepalen en daarom kan Payned hierbij helpen, want wij hebben een afdeling ziekteverzuim. De afdeling ziekteverzuim neemt contact op met de Arbo-arts om te beoordelen of de vakantie het ziekteproces vertraagt of kan verbeteren.

Ziektewet

Als een medewerker een uitkering krijgt volgens de Ziektewet gelden dezelfde regels voor de vakantieaanvraag, zolang hij/in dienst is. Er zijn wel een paar extra regels van het UWV:

 • Een zieke medewerker moet zijn/haar vakantie doorgeven aan het UWV. Als de medewerker naar het buitenland gaat, dan dient de medewerker ook zijn verblijfadres uiterlijk twee weken van tevoren opgeven.
 • Een zieke medewerker moet informatie per post kunnen ontvangen van het UWV. Daarvoor is mogelijk een wijziging van het postadres nodig of iemand die zijn post kan lezen tijdens de vakantie.

Vakantieverzuim bij payrollen

Door te gaan payrollen bij Payned elimineer je de risico’s van ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiermee besteed je dus het volledige ziekterisico uit evenals de begeleiding van de zieke medewerker. Dat wil zeggen, wanneer je medewerker ziek wordt, meteen je personeelskosten stoppen en wij de medewerker doorbetalen. Ideaal toch?

Graag vrijblijvend advies?

Alles weten over payrollen?

Vakantie en verzuim het verzuimprotocol

Reserveringen opnemen

Mocht je nu vakantie hebben of eens een weekend/dag extra vrij zijn kun je wettelijke vakantie-uren opnemen. Als je reserveringen op wilt nemen, dan is het belangrijk dat je het volgende aangeeft:

 • Op welke dagen je vakantie uren wilt opnemen;
 • Hoeveel uren je op die betreffende dagen je uren wilt opnemen.

De uren worden als eerste afgehaald van de wettelijke vakantie-uren. Zodra deze alle opgenomen zijn maken we gebruik van de bovenwettelijke vakantie-uren.

Nieuwe baan en nog vakantie-uren?

Heb je een nieuwe baan en nog vakantie-uren over die je niet meer kunt opnemen? Dan krijg je deze vakantie-uren uitbetaald. Verder is het niet mogelijk om de wettelijke vakantie-uren die je niet meer kan opnemen, bij je nieuwe werkgever op te nemen. Of je de bovenwettelijke vakantie-uren mee mag nemen, hangt van je nieuwe werkgever af. Om vakantie-uren mee te nemen naar je nieuwe werkgever, heb je een verklaring van je vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren je over hebt.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Neem dan contact op!

Vakantiegeld in mei; extra hoge personeelskosten voor jou als werkgever

Voor medewerkers is de maand mei een fijne maand; in de meeste gevallen wordt hun vakantiegeld dan uitbetaald. Een leuk extraatje. Maar als werkgever zou je deze maand liever aan je voorbij laten gaan. Het is een enorme uitschieter in de personeelskosten. Je probeert dit natuurlijk ieder jaar netjes te reserveren, maar wat als het nou ook anders kan?

Iedere maand dezelfde personeelskosten

Wanneer je gebruik maakt van payrolling, heb je iedere maand dezelfde personeelskosten. Je betaald per gewerkt uur van de medewerker. In dit tarief zitten alle kosten verwerkt. Dat betekent dat wanneer de medewerker ziek is, met vakantie gaat, naar de huisarts moet of zijn/haar vakantiegeld opvraagt, jij hier geen factuur meer van ontvangt. Hiermee heb je afgerekend in het gewerkte uur van de medewerker.

De uren dat de medewerker niet werkt, maar wel betaald moeten worden noemen we improductiviteit. Deze uren is de medewerker niet productief maar tellen wel mee in de personeelskosten. Doordat je bij Payned al met deze improductiviteit afrekent in het gewerkte uur van de medewerker, zijn je personeelskosten iedere maand gelijk. Geen piek dus in de maand mei. De kosten worden door middel van een payroll factor verrekend. Je ontvangt hiervan maandelijks één factuur, zodat je altijd weet wat je personeel, maar ook wat payrollen kost.

Voordeel voor je medewerkers

Bij Payned reserveren we netjes het vakantiegeld voor je medewerkers en daarnaast hebben ze een extra voordeel; ze kunnen dit twee keer per jaar op een gewenst moment bij ons opvragen.

Ideaal vinden onze medewerkers dit. We zien dat medewerkers die naast hun zomervakantie ook op wintersport gaan, hier veel gebruik van maken. Maar ook medewerkers die in het hoogseizoen moeten werken, vinden het heel prettig dat ze hierna hun vakantiegeld nog kunnen opvragen. Anders is het vaak alweer uitgegeven voor ze op vakantie gaan.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Wat is payrolling voor een werkgever
Meer weten over vakantiedagen, vakantie-uren of vakantiegeldgeld bij payrolling?
Wil je meer weten over payrolling en hoe het vakantiegeld, de vakantiedagen en vakantie-uren geregeld is als je kiest voor Payned Payrolling?  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan en wij leggen het graag aan je uit.
Een adviesgesprek aanvragen

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten