De subsidie praktijkleren is een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid aan werkgevers die leerwerkplekken aanbieden. Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werk-leertrajecten aan te bieden, zodat studenten praktijkervaring kunnen opdoen naast hun theoretische opleiding. Dit draagt bij aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Subsidie praktijkleren in het een paar punten

De belangrijkste punten van de subsidie praktijkleren op een rij:

Doelgroep subsidieregeling

De subsidie is bedoeld voor werkgevers die praktijkleerplaatsen aanbieden aan studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO), wetenschappelijk onderwijs (WO), en aan promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

 • De leerwerkplek moet onderdeel zijn van een erkende opleiding of een duale leerweg.
 • Er moet een geldige praktijkleerovereenkomst zijn tussen de werkgever, de student en de onderwijsinstelling.
 • De student moet daadwerkelijk begeleiding krijgen en praktijkervaring opdoen binnen het bedrijf.

Subsidiebedrag

 • De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken dat de student praktijkervaring opdoet bij de werkgever.
 • Er is een maximaal subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per schooljaar.

Aanvragen subsidie praktijkleren

 • Werkgevers kunnen de subsidie jaarlijks aanvragen na afloop van het school- of studiejaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • De aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken die de begeleiding en de duur van de leerwerkplek aantonen.

De subsidie praktijkleren biedt dus een financiële prikkel voor werkgevers om te investeren in de opleiding en begeleiding van studenten, wat zowel de ontwikkeling van de studenten als de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel ten goede komt. De subsidie is een stimulans voor werkgevers ompraktijkleerplaatsen aan te bieden en is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

Subsidieregeling Praktijkleren BBL-leerling

Wanneer je een BBL’er in dienst neemt, kom je als ondernemer in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Bedrijven in de horeca, recreatie en landbouw die een beroep doen op de subsidie, zullen meer ontvangen. Dit heeft te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In de WAB zijn maatregelen opgenomen die het voor een werkgever aantrekkelijk moeten maken een vast contract te geven. Voor seizoenbedrijven maakt de WAB het juist duurder en ingewikkelder om mensen in dienst te nemen. Op deze manier wordt er een vorm van compensatie aangeboden.

Praktijkleren en subsidie

BBL’er

Bedrijven die een BBL’er begeleiden, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. De overheid wil op die manier ondernemers stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden.

Hoeveel je exact ontvangt, wordt pas vastgesteld als bekend is voor hoeveel BBL’ers de subsidie is aangevraagd.

Meer over het aannemen van een BBL’er en hoe je de subsidie aan kunt vragen, lees je in de blog ‘Een BBL’er aannemen, hoe werkt dat?

Weten wat Payned voor je kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Subsidieregeling praktijkleren

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal subsidieaanvragen die worden ingediend. Het beschikbare bedrag zal vervolgens per sector verdeeld worden door het aantal plaatsen. Het bedrag bedraagt maximaal €2700,- per student.

Komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling?

Voor de volgende groepen kunt u als bedrijf voor een subsidie in aanmerking komen:

 • MBO-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
 • Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken;
 • Werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper;
 • Werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een werkgever en een universiteit (promovendi).

Om te weten of u in aanmerking komt voor deze regeling of voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Neem contact op

Geheel vrijblijvend

Subsidie praktijkleren aanv

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten