Payned

Wat doet Payned voor jou?

30 juni 2020

Verantwoordelijk

Het payrollbedrijf is verantwoordelijk is voor alle wettelijke verplichtingen die het werkgeverschap met zich meedraagt. Het bedrijf is dus ook verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte, de verzekeringen voor je personeel en het pensioen.

Alle kosten die het in dienst hebben van personeel met zich meebrengt, rekenen we terug naar een opslagpercentage over het bruto uurloon van de medewerker. Een loonsomfactor noemen we dit.

In de loonsomfactor van Payned zit het volgende verwerkt:

 • Het aantal vakantiedagen zoals vermeld in jullie cao;
 • Het percentage vakantiegeld zoals vermeld in uw cao;
 • Betaling loonbelasting en alle overige werkgeverslasten;
 • Het volledige ziekterisico, dus zonder eigen risico;
 • Loondoorbetaling bij ziekte gedurende twee jaar;
 • Feestdagen;
 • Kort verzuim;
 • Bijzonder verlof;
 • De arbodienst en alle hieraan verwante verplichtingen, zoals Wet Verbetering Poortwachter;
 • Scholingsbijdrage volgens uw branche;
 • Pensioen met 12% premieopbouw;
 • De volledige administratie, zoals naleving van uw branche cao, contractbeheer, salarisstroken, jaaropgaven en urenverwerking;
 • Te allen tijde gratis P&O advies van uw vaste relatiebeheerder of onze jurist.

Wist je dat..

De opdrachtgevers van Payned ons waarderen om onze transparantie en betrouwbaarheid? Iets waar we trots op zijn. Lees hier wat onze opdrachtgevers nog meer over ons zeggen.

Wil je weten waarmee we je kunnen helpen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Lees verder

Opzegtermijn oproepovereenkomst

17 juni 2020

Dit is ingevoerd omdat de oproepkracht zoveel inkomensonzekerheid heeft dat van hem/haar niet verwacht mag worden dat hij/zij een maand opzegtermijn in acht neemt als hij een andere baan vindt.

Het gaat hierbij enkel en alleen om nul-urencontracten. De wet bepaalt namelijk dat deze oproeptermijn geldt als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd. Dat is alleen zo bij nul-urencontracten.

Wat is een oproepovereenkomst

Laten we beginnen met de vraag ‘wat verstaat de wet onder een oproepovereenkomst?’ Van een oproepovereenkomst is sprake als:

 • De omvang van de arbeid niet is vastgelegd. als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of een jaar (mits loon gelijkmatig is verspreid).
 • Er schriftelijk is vastgelegd dat de werknemer de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen recht op loon heeft.
 • Voor de oproepwerknemer geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de termijn van oproepen die de werkgever in acht dient te nemen, dus van vier dagen of zoveel korter als rechtsgeldig in de cao is vastgelegd.

Nul-urencontract

Een nul-urencontract is bijna hetzelfde als elk ander arbeidscontract. Maar er is één belangrijk verschil:

 • in een 0-urencontract staat niet een vast aantal uren. De werkgever roept zijn/haar medewerker op als hij of zij wat extra hulp nodig heeft.

Dus het kan voorkomen dat de medewerker de ene week  20 uur werkt en de week erna maar 4 uur werkt.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract is een combinatie tussen een contract met vaste uren en een oproepcontract. Dit houdt in dat je een minimum aantal vaste uren hebt (de min) en dat je als werkgever een medewerker maximum aantal extra uren kan oproepen (de max).

Is dit anders bij een contract met een minimaal aantal uren op jaarbasis?

Als er een oproepcontract wordt gegeven met bijvoorbeeld 12 uur op jaarbasis, dan geldt de normale opzegtermijn zoals die in de cao van de inlener staat en dus niet de eerder genoemde vier dagen.

Wil je meer weten hierover? Neem dan eens contact met ons op voor een gratis adviesgesprek!

Lees verder

Een oproepovereenkomst onder de WAB; wat houdt het in?

4 juni 2020

Onder een oproepovereenkomst wordt verstaan een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsomvang niet is vastgesteld als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste één maand, of ten hoogste een jaar wanneer het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat jaar. Van een oproepovereenkomst is tevens sprake wanneer de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten.

Oproeptermijn

Een werkgever is verplicht een oproepkracht minstens vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden persoonlijk op te roepen. Deze oproep moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. In het geval een werkgever binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden afzegt of de tijden wijzigt van de oproep, heeft de oproepkracht recht op loon over de periode waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Bij cao kan een kortere termijn dan vier dagen worden afgesproken, maar deze termijn mag niet korter dan 24 uur zijn.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Nadat de oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht de oproepkracht.

het een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de afgelopen twaalf maanden. De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden. Weigert hij/zij deze, dan moet de werkgever na twaalf maanden opnieuw een urenaanbod doen.

Wil je meer weten over een oproepovereenkomst of over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Lees meer in onze blogs of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Lees verder

Vakantie-uren opnemen

25 maart 2020

Wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren

Sinds 1 januari 2012 is er een wet voor vakantie-uren. Voor medewerkers betekent dit:

 • Dat je binnen anderhalf jaar de wettelijke vakantie-uren moet opnemen. Heb je in 2019 full-time gewerkt, dan moet je vóór 1 juli 2020 minimaal 20 vakantiedagen hebben opgenomen.
 • Binnen vijf jaar moet je de bovenwettelijke vakantie-uren opnemen. Heb je in 2019 full-time gewerkt en recht op totaal 25 vakantiedagen per jaar, dan mag je deze tot maximaal 2024 opsparen. Daarna komen ze te vervallen.

Reserveringen opnemen

Mocht je nu vakantie hebben of eens een weekend/dag extra vrij zijn kun je wettelijke vakantie-uren opnemen. Als je reserveringen op wilt nemen, dan is het belangrijk dat je het volgende aangeeft:

 • Op welke dagen je vakantie uren wilt opnemen;
 • Hoeveel uren je op die betreffende dagen je uren wilt opnemen.

De uren worden als eerste afgehaald van de wettelijke vakantie-uren. Zodra deze alle opgenomen zijn maken we gebruik van de bovenwettelijke vakantie-uren.

Nieuwe baan en nog vakantie-uren?

Heb je een nieuwe baan en nog vakantie-uren over die je niet meer kunt opnemen? Dan krijg je deze vakantie-uren uitbetaald. Verder is het niet mogelijk om de wettelijke vakantie-uren die je niet meer kan opnemen, bij je nieuwe werkgever op te nemen. Of je de bovenwettelijke vakantie-uren mee mag nemen, hangt van je nieuwe werkgever af. Om vakantie-uren mee te nemen naar je nieuwe werkgever, heb je een verklaring van je vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren je over hebt.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Neem dan contact op!

 

Lees verder

Bevrijdingsdag 5 mei 2020

12 maart 2020

Wettelijk is er over feestdagen niets vastgelegd. In de meeste cao’s is opgenomen dat 5 mei alleen in lustrumjaren, eens in de vijf jaar, een betaalde vrije dag is. In principe zijn dus veel Nederlanders eens in de vijf jaar vrij op 5 mei. Er zijn echter ook bedrijven die er voor kiezen hun werknemers elk jaar vrij te geven.

Is er geen cao van toepassing, dan valt men onder de regels van het Burgerlijk Wetboek en is Bevrijdingsdag geen officiële vrije/doorbetaalde dag.

Moet ik mijn werknemers vrij geven?

Voor de meeste bedrijven geldt Koningsdag als een vrije dag waarbij de medewerkers worden doorbetaald. Voor 5 mei ligt dat iets anders. De overheid heeft 5 mei weliswaar aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan de cao-partijen overgelaten of een werknemer betaald vrij heeft op die dag. Om erachter te komen of je werknemers recht hebben op een vrije dag op 5 mei, is het aan te raden om de cao te raadplegen of het Burgerlijk Wetboek te hanteren. Je kunt hiervoor ook even contact opnemen met ons, dan zoeken wij het voor je uit.

Lustrumjaar betaalde vrije dag?

In de meeste cao’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren. Dat was het in 2015 en nu weer in 2020. De Winkeltijdenwet staat overigens gewoon toe dat winkeliers hun deuren op Bevrijdingsdag geopend houden. Houd wel rekening met gewijzigde openingstijden in verband met festiviteiten. Scholen zijn bijna altijd gesloten met Bevrijdingsdag.

Viering

In het hele land zijn op 5 mei activiteiten om het einde van de Tweede Wereldoorlog te vieren. In het hele land worden er activiteiten georganiseerd. Elke stad en plaats heeft zijn eigen activiteiten vooral veel muziekfestiviteiten.

De viering van de bevrijding start elk jaar in een andere provincie. Het officiële startsein van de bevrijdingsfestiviteiten is het aansteken van het bevrijdingsvuur.

Lees verder

Urenaanbod medewerker; wat houdt het in?

25 februari 2020

Wanneer moet je dit aanbod doen en hoe?

Dit aanbod moet worden gedaan in de 13e maand en is minimaal het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Je hebt als werkgever een maand (maand 13) om dit aanbod te doen. Vervolgens heeft de medewerker 1 maand bedenktijd.

De medewerker moet schriftelijk met dit aanbod akkoord gaan of deze weigeren.

Wanneer de medewerker het aanbod weigert en blijft werken als oproepkracht, moet je na 12 maanden opnieuw een urenaanbod doen. Wanneer de medewerker het aanbod accepteert, is hij/zij verplicht om deze uren te komen werken.

Heeft je medewerker op 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst waarbij de urenomvang niet is vastgelegd of waarbij uren wisselend zijn? Zoals een 0-uren contract of een min/max-contract? Dat ben je verplicht om in de 13e maand een uren aanbod te doen. Wil je weten welke contracten onder een oproepcontract vallen? Lees dan ook de blog ‘wat is een oproepkracht volgens de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)?’

 

Let op! Deze regel is ingegaan vanaf 1 januari en staat los van de einddatum van het arbeidscontract.

Voorbeeld:

Een medewerker die op 1 januari 2020 halverwege z’n tweede oproep-jaarcontract is, moet dus in de maand januari een urenaanbod krijgen en in juni loopt het contract af.

Lees verder

Subsidie praktijkleren

31 december 2019

Subsidieregeling Praktijleren

Wanneer je een BBL’er in dienst neemt, kom je als ondernemer in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Bedrijven in de horeca, recreatie en landbouw die een beroep doen op de subsidie, zullen meer ontvangen. Dit heeft te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In de WAB zijn maatregelen opgenomen die het voor een werkgever aantrekkelijk moeten maken een vast contract te geven. Voor seizoenbedrijven maakt de WAB het juist duurder en ingewikkelder om mensen in dienst te nemen. Op deze manier wordt er een vorm van compensatie aangeboden.

BBL’er

Bedrijven die een BBL’er begeleiden, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. De overheid wil op die manier ondernemers stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden.

Hoeveel je exact ontvang, wordt pas vastgesteld als bekend is voor hoeveel BBL’ers de subsidie is aangevraagd.

Meer over het aannemen van een BBL’er en hoe je de subsidie aan kunt vragen, lees je in de blog ‘Een BBL’er aannemen, hoe werkt dat?

Weten wat Payned voor je kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

 

Lees verder

Nieuwe horeca cao per 1 januari 2020

24 december 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans hakt er behoorlijk in bij horecaondernemers. In de wet zijn maatregelen opgenomen die het voor ondernemers aantrekkelijker maken om medewerkers eerder een vast contract aan te bieden. In de horeca is deze wet moeilijk toe te passen. Hier wordt veel gewerkt met oproepkrachten. Gelukkig is daar de nieuwe horeca cao.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 1. Per 1 januari 2020 3% loonsverhoging. Dit geldt voor alle medewerkers die op 31 december 2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. De prestatieverhoging wordt dan wel per direct afgeschaft.
 2. Medewerkers met een loon boven het eindloon ontvangen per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100,-. Voorwaarde is dat er 3 jaren daarvoor geen bruto loonsverbetering buiten de cao is toegekend.
 3. De medewerker wordt eerder vakkracht. Dit komt doordat een vakdiploma en ervaring bij een andere werkgever meetelt.
 4. De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van 4 dagen naar 24 uren van tevoren.
 5. Voor seizoenen is de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten van maximaal 6 maanden tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
 6. Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing. Denk hierbij aan de oproeptermijn, het extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
 7. Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vast arbeidsomvang met loonbetaling.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

 

Lees verder

Opgebouwde rechten medewerker

12 december 2019

Opgebouwde rechten

Wanneer je overstapt op payroll behoudt je medewerker zijn/haar rechten. Dit houdt in dat een medewerker die voor onbepaalde tijd bij je in dienst is, ook een contract voor onbepaalde tijd krijgt bij het payrollbedrijf. Een medewerker mag er niet op achteruit gaan qua arbeidsvoorwaarden.

Dit is iets waar veel ondernemers en medewerkers voor vrezen wanneer ze overgaan op payrolling. Helaas gebeurt het wel dat medewerkers er bij een payrollbedrijf op achteruit gaan. Logisch dus ook dat medewerkers een onjuist beeld krijgen bij payrolling. Bij Payned krijg je wel de juiste arbeidsvoorwaarden als medewerker. Dit is ook de reden dat we bij het overgaan naar payrolling vaak een personeelspresentatie plannen waarin de medewerkers meer informatie krijgen over payrolling van Payned.

En hoe zit het met de rechten en arbeidsvoorwaarden van een nieuwe medewerker?

Een nieuwe medewerker krijgt meteen goede arbeidsvoorwaarden. Uiteraard houden we de cao aan die voor jouw onderneming van toepassing is. De arbeidsvoorwaarden hieruit worden overgenomen.

Bij Payned weet je dus zeker dat je altijd de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt. Wil je meer informatie hierover of weten wat voor jou van toepassing is?

Neem contact met ons op!

Lees verder